Resultaten voor wet op de privacy

wet op de privacy
Persoonsgegevens Onderwerp Rijksoverheid.nl.
Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. U bevindt zich hier Home Alle onderwerpen Persoonsgegevens. Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken. Sommige organisaties hebben persoonsgegevens van burgers nodig voor hun werk. Maar de burger heeft ook recht op privacy en bescherming van zijn gegevens bijvoorbeeld tegen hackers. Daarom zijn dienstverleners verplicht persoonsgegevens goed te beschermen. Ook mogen zij alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een goede reden voor hebben. Zo mag de Belastingdienst naar uw BSN-nummer vragen maar uw kapper niet. Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp? Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven? Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan? Wat is het burgerservicenummer BSN? Meer vragen en antwoorden.
De wet op de privacy @ iusmentis.com door Arnoud Engelfriet.
Over deze site Blog Contact. De wet op de privacy. Anonimiteit en privacy op het Internet. Wat weten ze allemaal over mij? Er bestaat in Nederland geen algemene wet op de privacy. Er zijn diverse wetten die elk een bepaald aspect van de privacy in Nederland regelen. Door ICT-jurist Arnoud Engelfriet blog contact. De belangrijkste en bekendste wet is de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze regelt hoe persoonlijke gegevens mogen worden opgeslagen en verwerkt.
Privacywet persoonsgegevens wat mag en wat niet?
Vanaf 1-1-2016 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens CBP een nieuwe naam Autoriteit Persoonsgegevens AP. Bescherming van privacy persoonsgegevens. De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Wet Bescherming Persoonsgegevens in het dagelijks leven ook wel privacywet genoemd. Daarnaast geeft de Telecommunicatiewet regels op het gebied van mailings spam en cookies. De Wet Bescherming Persoonsgegevens Wbp. De Wbp die uit 2001 dateert is de Nederlandse uitwerking van de Europese Privacyrichtlijn uit 1995 nr. Elke Europese lidstaat heeft op basis van deze richtlijn zijn eigen privacywet opgesteld. Dit betekent dat de privacywetgeving in de verschillenden Europese lidstaten niet helemaal gelijk is. Om de onderlinge verschillen gelijk te trekken is een Europese privacyverordening ontworpen.
Herziening Privacy Wetgeving.
Door technologische ontwikkeling is er nu veel meer mogelijk voor overheden en bedrijven om gegevens van burgers te verzamelen en te gebruiken. Het Europees Parlement treedt ook op als waakhond over de privacy van de burgers. Hierbij kan gedacht worden aan privacy in Europese aangelegenheden maar ook bijvoorbeeld in verband met verdragen met landen buiten Europa zoals de Verenigde Staten. Ook brengt het Europees Parlement met regelmaat rapporten uit over de staat van de privacy in de Europese Unie. De laatste jaren is er veel te doen geweest over het verzamelen en het gebruik van gegevens van burgers om terrorisme te bestrijden.
KFC Katelijne Wet op de privacy.
In gevolge de wet op de privacy heeft u als betrokkene of ouder het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het publiceren van beeldmateriaal waarop uw kind afgebeeld staat. Indien u wil dat een foto waarop uw zoon of dochter duidelijk herkenbaar is niet gepubliceerd wordt dan u kan dit melden bij de verantwoordelijke bestuursleden van de club de afbeelding zal dan zo snel als mogelijk verwijderd worden. Telefoon 0900 / 00081.
Bescherming persoonsgegevens Persoonsgegevens Rijksoverheid.nl.
In sommige gevallen kunnen burgers de persoonsgegevens laten blokkeren. Bijvoorbeeld als een organisatie de gegevens gebruikt voor ongewenste reclame. Plichten organisaties voor gebruik persoonsgegevens. Als organisaties persoonsgegevens willen verwerken moeten zij aan een aantal eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp voldoen. mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is. Of als de betrokken burger toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de gegevens. mag niet meer gegevens verwerken dan strikt nodig is voor het uiteindelijke doel. mag de gegevens niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld. moet de betrokken burger laten weten wat de organisatie met de gegevens gaat doen. mag de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen.
Wet Privacy Group Casier.
Conform de Wet Privacy heeft u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 1000 Brussel Waterloolaan 115. CASIER RISK INSURANCE cvba/scrl. B-8930 Menen FSMA 011277 A. Telefoon 056 511 201. Fax 056 510 147. CASIER-DECOODT RISK INSURANCE cvba/scrl. B-9050 Gent Ledeberg FSMA 010001 A. Telefoon 09 231 25 25. Fax 09 231 26 92. B-9050 Gent Ledeberg FSMA 022538 A. Telefoon 09 231 25 25.
wet op de privacy Vrije Basisschool De BRON.
wet op de privacy. Ingevolge de wet op de privacy van 8 december 1992. heeft eenieder het recht om gegevens met betrekking tot. zijn eigen persoon of zijn/haar minderjarige kinderen. van deze site te laten verwijderen. Gewoon een berichtje sturen naar de webmaster volstaat. info wet op de privacy. ken je onze school? voor en naschoolse opvang. wet op de privacy. capaciteit van de school. Jonger dan 3 jaar. ouder dan 3 jaar.
Artikel 10 Privacy Europa Nu. r. google-plus. facebook. twitter. linkedin2. nujij. Monitor Nieuwsbrief. pdclogo. Afstudeer hoed. man met tas. twitter. Stuur deze pagina door. Voeg deze pagina toe aan Twitter. Voeg deze pagina toe aan Facebook. Voeg deze pa
Artikel 10 Privacy Hoofdinhoud. Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 2008. 9 Artikel 10 11. Ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt alsmede op verbetering van zodanige gegevens. Everyone shall have the right to respect for his privacy without prejudice to restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament.
Hulpgids Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO.
Het recht van de patiënt op bescherming van zijn privacy. De zorgverlener dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Medische handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als niemand anders die kan waarnemen tenzij de patiënt daarmee instemt. Het medisch dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degenen die betrokken zijn bij de behandeling.
Privacy Rijksoverheid.nl.
Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens? De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Contacteer ons